Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Acontoskat

– bør jeg rette min acontoskatterate?


13. marts 2023
Revision

Den 20. marts er der frist for at indbetale første acontoskatterate for indkomståret 2023. Skal du have ændret beløbet, der skal indbetales, skal det gøres inden da.

Hvert år betaler danske selskaber som udgangspunkt ordinære acontoskatterater to gange årligt. Hvis du vil læse nærmere om, hvordan disse rater beregnes og anvendes, læs da nærmere her.

Er den foreslåede acontoskat på et passende niveau eller skal den ændres?
Skattestyrelsen foreslår hvert år et beløb for de ordinære acontoskatterater på baggrund af tidligere års resultater. Det kan være en god idé at overveje hvorvidt disse rater er på et passende niveau i forhold til det forventede resultat for indkomståret 2023.
Mange virksomheder oplever udfordringer med at betale deres regninger til tiden, hvorfor det også er vigtigt at tilpasse acontoskatterne til et niveau, der svarer til det forventede resultat.

Tilskrivning af ikke-fradragsberettigede renter, hvis ikke acontoskatten indbetales
Hvis ikke acontoskatten indbetales rettidigt på skattekontoen, vil selskabet skulle betale renter af den forfaldne acontoskat. Renterne er ikke fradragsberettigede, og udgør for 1. halvår 2023 9,9%.
Fristen for at ændre den første ordinære acontoskatterate er den 20. marts 2023. Hvis ikke raten nedsættes inden da, kan selskabet anmode Skattestyrelsen om at få den nedsat.

Vi opfordrer således til, at de foreslåede acontoskatterater kontrolleres og eventuelt korrigeres inden den 20. marts.

Vi er klar til at hjælpe med at estimere acontoskatten
Mange selskaber er sambeskattede. Det betyder, at der er ét selskab (administrationsselskabet), der skal afregne alle de sambeskattede selskabers skat. Det gælder også acontoskatten. Vi oplever, at det kan være en udfordrende øvelse for vores kunder at estimere og korrigere den foreslåede acontoskat for såvel et enkelt selskab, men også for en gruppe af selskaber (sambeskatningskredsen).

Hos Kvist & Jensen er vi klar til at hjælpe med at estimere acontoskatteraterne, så din virksomhed ikke indbetaler for meget acontoskat i forhold til den forventede indkomst. På den måde kan der både spares renter i banken og hos Skattestyrelsen. Det kalder vi viden til holdbar vækst.

Kontakt din revisor snarest muligt, hvis vi skal hjælpe med at kigge på dine acontoskatterater.