Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser pr. 1. januar 2023 for Kvist & Jensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse, uanset karakter og omfang, fra Kvist & Jensen, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Nærværende forretningsbetingelser gælder, uanset om aftalen er indgået via e-mail,  telefon eller på anden vis.

Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til ydelsen fra kundens side, anført i f.eks. kundens ordreafgivelse, udbudsmateriale eller i kundens indkøbsbetingelser, er ikke bindende for Kvist & Jensen, medmindre Kvist & Jensen udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået med vilkårene, herunder at disse indebærer en fravigelse af nærværende forretningsbetingelser.

Tilbud er bindende for Kvist & Jensen i 14 dage fra tilbuddets dato at regne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.

Opgavens afgrænsning og udførelse

Kvist & Jensen forpligter sig til at levere en kvalificeret ydelse til aftalt tid og i aftalt omfang. Medmindre andet er anført i aftalebrevet, er alle datoer, som Kvist & Jensen har angivet, alene skønsmæssige. Kvist & Jensens ydelser er beskrevet i aftalebrevet.

Stemmer Kvist & Jensens ordrebekræftelse/aftalebrev ikke overens med kundens bestilling, skal kunden straks reklamere. I modsat fald vil kunden være bundet af ordrebekræftelsens/ aftalebrevets indhold.

Såfremt Kvist & Jensen udfører andet arbejde for kunden end det, som specifikt er anført i aftalebrevet, da skal Kvist & Jensen være berettiget til særskilt honorar for dette arbejde.

Kvist & Jensen opbevarer egne arbejdspapirer, elektronisk materiale og dokumentation for opgavens udførelse i 5 år. Kundens originale dokumenter tilbageleveres senest ved opgavens afslutning, hvorefter Kvist & Jensen ikke har ansvar for opbevaring mv.

Kvalitetskontrol

Kvist & Jensen er medlem af FSR – danske revisorer, som stiller krav til revisionsvirksomhedernes etiske og kvalitetsmæssige standard. Kvist & Jensen er desuden omfattet af den danske revisorlovgivnings og FSR – danske revisorers regler om klageadgang over revisorer.

Kvist & Jensen er omfattet af Revisortilsynets kontrol og overholder de til enhver tid gældende standarder for vores arbejde samt krav til revisorers efteruddannelse.

Kvist & Jensen er medlem af RevisorGruppen Danmark, der løbende opdaterer og forbedrer vores kvalitetsstyringssystem, så det altid er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Gennem RevisorGruppen Danmark er Kvist & Jensen desuden underlagt årlige kvalitetskontroller.

Tavshedspligt

Alle medarbejdere i Kvist & Jensen er omfattet af tavshedspligt, således at enhver oplysning, som Kvist & Jensen modtager i forbindelse med løsning af en opgave, bliver anset som fortrolig.

Elektronisk kommunikation

Parterne er indforstået med, at elektronisk kommunikation kan være usikker, og at oplysninger og data kan blive ødelagt, og at meddelelser og informationer kan komme til uvedkommendes kendskab. Kvist & Jensen er ikke ansvarlig for tab eller skade, der måtte opstå som følge af anvendelse af elektroniske data, internet, programmer o.l.

Honorarberegning og betaling

Honorar for udført arbejde beregnes normalt på baggrund af medgået tid og de til enhver tid fastsatte timesatser for partnere og medarbejdere, der har udført opgaven. Med mindre der er aftalt et fast honorar, er Kvist & Jensens angivelse af honoraret udtryk for et skøn. Såfremt Kvist & Jensen har angivet et honorar ved aftaleindgåelsen, så bygger det på de forudsætninger, som parterne har angivet i aftalebrevet. Det følger heraf, at selv om der er aftalt et fast honorar for ydelsen, er Kvist & Jensen berettiget til i følgende situationer at foretage korrektioner af det beregnede honorar:

  • Forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret.
  • Forudsætningerne var ikke korrekte eller fuldstændige.
  • Omstændighederne jf. a) og b) kan tilskrives kunden eller forhold, som kunden er ansvarlig for.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg refunderes af kunden.

Der faktureres normalt efter opgavens afslutning. Ved større opgaver og ved opgaver, der tidsmæssigt strækker sig over en længere periode, faktureres der løbende for det udførte arbejde.

Betalingsbetingelser er 8 dage netto. Fakturering sker som udgangspunkt elektronisk via e-mail.

Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente svarende til 2 % pr. påbegyndt kalendermåned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato, indtil beløbet krediteres Kvist & Jensens konto i Kvist & Jensens pengeinstitut.

Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning i honoraret, og kunden kan ikke udøve tilbageholdelsesret eller nægte betaling pga. forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete ydelse eller noget andet krav. Kvist & Jensen er berettiget til at fastsætte kreditmaksimum for kunden, der på ethvert tidspunkt ensidigt kan ændres eller ophæves af Kvist & Jensen.

Ansvarsbegrænsning

Konstaterer kunden fejl og mangler ved ydelsen, skal kunden straks skriftligt reklamere til Kvist & Jensen med specifikation af de mangler, der gøres gældende.

Kvist & Jensen er ansvarlig for det udførte arbejde i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, men med følgende begrænsninger:

Kvist & Jensen påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel eller benytter den af Kvist & Jensen leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre Kvist & Jensens forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som Kvist & Jensen med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod Kvist & Jensen som følge af kundens misligholdelse af aftalen.

Kvist & Jensen er ikke ansvarlig for indhold af mundtlige rapporteringer eller udkast til ydelser, som efterfølgende bliver erstattet af færdiggjorte ydelser.

Kvist & Jensens ansvar omfatter ikke forhold, som ikke kunne forudses på tidspunktet for arbejdets udførelse/aftalebrevets indgåelse.

Kvist & Jensens ansvar for rådgivningsydelser er beløbsmæssigt begrænset til tre gange det honorar (ekskl. moms), som kunden har betalt for den pågældende ydelse.

Såfremt kunden ikke har betalt for den pågældende ydelse, kan der ikke rettes noget krav mod Kvist & Jensen.

Kvist & Jensen er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader eller andet økonomisk konsekvenstab, herunder blandt andet tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste, driftstab eller tab af data. Kvist & Jensen kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Kvist & Jensen.

Fortrolighed

Parterne er forpligtet til at behandle alt materiale og alle oplysninger herunder konklusionen på den leverede ydelse fortroligt.

Kvist & Jensen eller vores aftalepart må ikke offentligt omtale hinanden eller ydelsen uden den anden parts forudgående skriftlige aftale. Inden offentliggørelse af dokumenter, rapporter eller lignende, der bærer vores firmanavn, skal offentliggørelsen godkendes af Kvist & Jensen.

Bestemmelsen om fortrolighed finder ikke anvendelse på materiale og oplysninger mv., som er oplyst i medfør af et lovmæssigt krav, en dom, en kendelse eller lignende.

Hvidvaskregler og databeskyttelse

I henhold til hvidvasklovgivningen skal Kvist & Jensen oplyse om de regler, der gælder for behandling af personoplysninger. Kvist & Jensen skal bl.a. indhente identitets- og kontroloplysninger samt sikre nødvendig legitimation ved etablering af kundeforholdet.

Ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering vil vi indhente dokumenter og registreringer vedrørende foretagne yderligere undersøgelser. I tilfælde af mistanke om hvidvask, som Kvist & Jensen ikke kan afkræfte, er Kvist & Jensen forpligtet til at underrette SØIK.

De oplysninger, Kvist & Jensen har indhentet, vil i fælles interesse blive opbevaret så længe, Kvist & Jensen vurderer at have behov for det, dog iht. lovgivning minimum 5 år. Ved ophør af engagementet, vil oplysningerne normalt blive slettet efter 5 år. Kunden har mulighed for at bede om indsigt i de registrerede oplysninger, og kunden har ret til at få korrigeret eventuelle fejlagtige oplysninger.

Identitetsoplysninger

Kvist & Jensen er i henhold til hvidvaskloven forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om kundens identitet.

Kvist & Jensen videregiver ikke personoplysninger til tredjemand uden kundens godkendelse. Kvist & Jensen kan været forpligtet til at videregive oplysninger om kundeforholdet mv. til SØIK.

Persondata

I forbindelse med den aftalte ydelse, vil Kvist & Jensen indsamle og behandle persondata i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, herunder databeskyttelsesloven og EU’s generelle forordning om databeskyttelse.

Kunden er forpligtet til at indgå en databehandleraftale, når Kvist & Jensen er databehandler.

Kvist & Jensen er dataansvarlig for de persondata, der indsamles om kunden for at opfylde krav i eksempelvis bogførings- og hvidvaskloven, og i forbindelse med personoplysninger, som måtte opstå i forbindelse med aftaleindgåelsen.

Er der aftalt rådgivning inden for eksempelvis budgettering, finansiering, køb/salg af virksomhed, generationsskifte, rekonstruktioner og konkurs, valg af virksomhedsform, iværksætteri og virksomhed i udlandet, vil Kvist & Jensen også være dataansvarlig for de persondata, som indsamles.

Omhandler den aftalte ydelse erklæringsarbejde omfattet af revisorloven (eksempelvis revision, udvidet gennemgang, review og assistance med opstilling), herunder eksempelvis erklæringsarbejde med opstilling af regnskaber og skattemæssige opgørelser og digitale indberetninger, vil Kvist & Jensen være dataansvarlig for de persondata, der indsamles i denne forbindelse.

Omhandler aftalen ydelserne bogføring, lønbogholderi, opstilling af regnskaber og skattemæssige opgørelser uden erklæring, hvori der indgår persondata, vil Kvist & Jensen være databehandler.

Databehandleraftalen vil indgå som et bilag til denne aftale.

I forbindelse med kombineret ydelse, hvor Kvist & Jensen er henholdsvis dataansvarlig og databehandler, vil databehandleraftalen være gældende for den del af ydelsen, hvor Kvist & Jensen er databehandler.

Kvist & Jensen har udarbejdet en privatlivspolitik om behandling af persondata for personer, som Kvist & Jensen ikke har individuel kontakt med, herunder kundens medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere m.fl. Kvist & Jensen privatlivspolitik findes på www.kvistjensen.dk/databehandleraftale. Det er op til kunden at informere dennes medarbejdere, kunder m.fl. om Kvist & Jensens privatlivspolitik.

Lovvalg og værneting

Kvist & Jensens ydelser og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af kundeaftalen og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole og med Retten ved Kvist & Jensens hovedkontor, som aftalt værneting.