Go to Top

Databehandleraftale

Baggrund for denne databehandleraftale

Vi har som revisionsvirksomhed behov for nogle af dine personlige data. Dette er nødvendigt for at give dig den korrekte rådgivning, korrekte udregninger og/eller korrekt indberetning til myndighederne.

Det har altid, og vil altid være, vigtigt for os, at beskytte dine data. Vi er, igennem anden lovgivning, også underlagt tavshedspligt.

Det er ligeledes vigtigt, at de oplysninger vi har er korrekte og fyldestgørende, så vi kan udføre den eller de opgaver, du har bedt os om og som står nedskrevet i aftalebrevet.

Denne databehandleraftale og det særskilte aftalebrev er indbyrdes afhængige, og kan ikke opsiges særskilt.

Vi handler efter instruks

Vi behandler kun de personoplysninger som er nødvendige for at udføre de opgaver, vi i fællesskab har aftalt, og som står beskrevet i aftalebrevet.

Skulle der opstå situationer, som kræver yderligere behandling af persondata, vil vi bede om din tilladelse til dette og foretage nødvendige tilpasninger i aftalebrevet.

Anden lovgivning, såsom Hvidvaskningsloven og Revisorloven, kan kræve, at vi behandler og indberetter personoplysninger uden din accept og i visse situationer, helt uden din viden.

Fortrolighed

Dine data vil ikke blive videregivet til personer udenfor vores organisation, uden din forudgående accept.

Alle vore medarbejdere er underlagt tavshedspligt, og vi sikrer, at de medarbejdere som behandler dine data, forpligter sig til denne fortrolighed.

Skulle en medarbejder forlade vores firma, vil deres adgang til dine data øjeblikkeligt blive lukket.

Behandlingssikkerhed

Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som sikrer, at personer udenfor vores organisation ikke får adgang til dine data.

Når dine data forlader vores system, f.eks. ved indberetning til SKAT, sker dette via sikret og krypteret dataforbindelser.

Underdatabehandlere

Til visse arbejdsopgaver benytter vi eksterne samarbejdspartnere (underdatabehandlere). Det drejer sig om de mest almindelige og anerkendte lønbureauer og online bogføringssystemer. Præcis hvilke der anvendes, afhænger af den aftale vi har indgået og de vil derfor fremgå af Aftalebrevet. Skulle der blive behov for at skifte underdatabehandler, vil dette ikke ske uden din accept.

Som generelt datacenter benytter vi dette firma:

Inventio.IT A/S
Lyskær 3 EF
2730 Herlev
Tlf: 70 26 98 99
E-mail: info@inventio.it

Det er vores pligt at sikre, at disse underdatabehandlere mindst opfylder samme krav til fortrolighed og sikkerhed, som du forventer af os.

Vi skal indgå en databehandleraftale med disse underdatabehandlere, og du har krav på, at få fremvist dokumentation for overholdelse af Databeskyttelsesloven.

Selvom vi anvender underdatabehandlere, er det stadigt dine data, og du kan derfor forlange at få dem udleveret, rettet eller slettet.

Overførsel til tredjelande

Vi har kun kontorsteder i Danmark og anvender ikke underleverandører i tredjelande (udenfor EU). Dette forhindrer selvfølgelig ikke dig, i at drive en international virksomhed med forbindelser udenfor EU.

Når vi hjælper dig med opgaver i tredjelande, kan der blive behov for at videregive persondata til myndigheder og samarbejdspartnere, som ikke er omfattet af samme regler om fortrolighed og sikkerhed.

Sådanne videregivelser af oplysninger vil ikke ske uden din accept og de pågældende myndigheder og samarbejdspartnere skal fremgå af aftalebrevet.

Underretning ved brud på sikkerhed

Skulle der opstå brud på sikkerhed ved enten os eller én af vore underleverandører, vil vi straks gøre dig opmærksom på dette.

Vi vil samtidigt hjælpe dig med, at indberette sådan et brud til Datatilsynet.

Sletning og tilbagelevering

Ønsker du at få udleveret eller slettet dine data, skal du blot gøre os opmærksom på dette.

Denne ret er dog ikke gældende, hvis anden lovgivning kræver, at vi fortsat opbevarer dine data.

Ikrafttræden og ophør

Denne aftale træder i kraft når begge parter har underskrevet det særskilte Aftalebrev, som denne aftale er et tillæg/bilag til.

Aftalen kan kræves genforhandlet af begge parter, hvis lovændringer eller uhensigtsmæssigheder i aftalen giver anledning til det.

Aftalen er gældende og kan ikke opsiges af nogle parter, så længe vi opbevarer eller behandler dine data.

Kontaktinfo

Kvist & Jensen Statsautoriserede revisorer
Tronholmen 3
8960 Randers
Tlf: 86 41 21 00
E-mail: randers@kvistjensen.dk

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Tlf: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Download denne aftale som PDF