Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Grøn skattereform forbedrer afskrivningsregler for fabriksnye anskaffelser


6. april 2021
Skat/Moms/Afgifter

Lovforslag om grøn skattereform indeholder forslag til forbedring af reglerne omkring skattemæssige afskrivninger. Der foreslås en forhøjet beløbsgrænse for småaktiver, der kan straksafskrives, og en forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nyanskaffelser med 16 % af kostprisen.

Det forventes at lovforslaget gennemgår en hurtig behandling, da dets godkendelse vedrører fabriksnye anskaffelser fra 23. november 2020, og derved kan få indflydelse på regnskaber med balancedag 31.12.2020 eller senere. Lovforslaget forventes vedtaget midt i april.

Forhøjelse af beløbsgrænsen for straksafskrivning

Efter de gældende regler kan der ske straksafskrivning af udgiften til småanskaffelser, der ikke overstiger 14.100 kr (2020-niveau).

I det nye lovforslag forslås der en forhøjelse af denne grænse til 30.000 kr. (2020-niveau), som gælder for anskaffelser som fortages fra og med den 23. november 2020 og derefter udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Der er i lovforslaget ikke specificeret en ophørsdato for det forhøjede straksafskrivningsgrundlag, og det må derfor forventes at forhøjelsen ikke er tidsbegrænset.

Midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler

I lovforslaget foreslås der indført et midlertidigt ”investeringsvindue”, hvor afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftsmidler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, kan forhøjes med 16 %. Der er tale om et ”investeringsvindue”, da forslaget alene omfatter nyanskaffelser i perioden fra 23. november 2020 til 31. december 2022.

Forhøjelsen af afskrivningsgrundlaget gælder ikke:

  • Aktiver, der vælges straks afskrevet
  • Personbiler og skibe
  • Maskiner, der via egen energiforsyning drives eller kan drives af fossile brændsler (f.eks. koks, kul, naturgas og fossile olieprodukter)

Det forhøjede afskrivningsgrundlag er dog alligevel muligt for køretøjer, der ikke er biler, hvis køretøjet skal indregistreres eller der er tale om en traktor eller blokvogn, selvom det drives af fossile olieprodukter.

For driftsmidler hvor afskrivningsgrundlaget forhøjes til 116% af anskaffelsessummen, skal der føres en særskilt afskrivningssaldo frem til udgangen af 2026, hvorefter restsaldoen overføres til virksomhedens almindelige saldo for afskrivningsberettigede driftsmidler, og afskrives fra og med 2027 under ét.

I forbindelse med salg af driftsmidler, hvor der er opnået afskrivningsgrundlag på 116%, vil afståelsessummen ligeledes skulle forhøjes med 16% frem til 2026.

Forhøjelsen af afskrivningsgrundlaget vil, set over tid, medføre en skattebesparelse på 3.520 kr. pr. 100.000 kr. investeret i fabriksnye driftsmidler, svarende til 3,52 % af den faktiske investering (16% tillæg * 22 % skattesats).

Har din virksomhed anskaffet- og/eller overvejer anskaffelse af fabriksnye driftsmidler, så opfordrer vi dig til at kontakte din revisor for at drøfte lovforslagets betydning i lige præcis dit tilfælde. Eventuelt en overvejelse af finansieringen (leasing eller købekontrakt), tidshorisont for eventuelt gensalg mv.