Feriepenge - det SKAL du vide


4. december 2020
Rådgivning

Lønmodtagernes Feriemidler har nu sendt en mail ud, hvor de beder virksomheder om at tjekke deres indberetning af indefrosne feriepenge.

Indberettede feriepenge på funktionærer og direktører/ejere SKAL korrigeres senest 31. december 2020. Hvis rettelserne først foretages efter 31. december 2020, bliver disse sendt til godkendelse hos den enkelte medarbejder og man kan dermed risikere, at rettelserne ikke kan blive godkendt.

Du skal lave korrektioner, hvis en af følgende punkter er gældende:

– Der er ikke brugt ferieregnskab i lønprogrammet og der er ikke korrigeret løbende for afholdt ferie

– Der er indberettet feriepenge på ansatte, som er gift med ejeren af virksomheden

– Der er indberettet feriepenge på ansatte med afgørende indflydelse i virksomheden
(se faktaboks nederst i artiklen)

– Der er indberettet feriepenge på ansatte, som er afgået ved døden i overgangsperioden eller inden indberetningsfristens udløb

– Indefrosne feriepenge skal da afregnes direkte til dødsboet. Eventuelle løbende indberetninger til Lønmodtagernes Feriemidler skal trækkes tilbage senest 31.12.20

Derudover skal du være opmærksom på følgende situationer:

Hvis lønperioden er forskudt, skal de lønperioder, der slutter i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, indgå fuldt ud i grundlaget for opgørelse af feriemidler.

Hvis medarbejderen har en aftale om bonus er optjeningstidspunktet afgørende for hvordan beregningsgrundlaget opgøres:

– Optjent i indefrysningsperioden men udbetales først senere: Skal medtages i opgørelsen af beregningsgrundlaget for den del der vedrører perioden

– Optjent før perioden, men udbetales i perioden: skal ikke medtages

Hvis en medarbejder har holdt barselsorlov med delvist vederlag fra sin arbejdsgiver, bliver grundlaget beregnet på baggrund af medarbejderens sædvanlige løn i de sidste 4 uger med løn.

For lønmodtagere, der i overgangsperioden har været sygemeldt, og som ikke har ret til fuld løn under sygdom, optjenes ret til sygeferiegodtgørelse, der beregnes ud fra lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet. Hvis lønmodtageren får delvis løn under sygdom, beregnes sygeferiegodtgørelse ud fra forskellen mellem den sædvanlige løn i de sidste 4 uger før sygefraværet og den delvise løn under sygefraværet. Man skal være opmærksom på, om sygeferiegodtgørelse for lønmodtageren skal beregnes fra første eller anden sygefraværsdag.

Der reduceres ikke for afholdelse af feriefridage eller en eventuel 6. ferieuge i overgangsperioden, da disse ikke er reguleret i ferieloven. Der reduceres ligeledes heller ikke for fondsferiedage i overgangsperioden, da de heller ikke er en del af ferieloven.

Feriepenge for fratrådte medarbejdere i overgangsperioden er blevet indberettet til Feriekonto eller Feriepengeinfo på fratrædelsestidspunktet. Virksomheden har derefter opfyldt sin indberetningspligt overfor Lønmodtagernes Feriemidler.

Når saldiene er korrigeret inde i e-Indkomst skal man efterfølgende tage kontakt til Feriekonto for, at få feriepengene søgt retur til virksomheden. Dette skal gøres hvis feriepengene er indbetalt løbende til feriekonto. Som udgangspunkt er der ikke betalt ind løbende for funktionærer, men der kan være undtagelser og hvis der er sket indbetalinger løbende, skal de søges retur hos Feriekonto.

Du kan se hvad, der er indbetalt til Feriekonto på virksomhedens virk.dk. Når du har undersøgt om feriepengene er indbetalt, skal du oplyse det beløb til Feriekonto, som du har korrigeret og ønsker tilbagebetalt.

Du er velkommen til at kontakte din revisor hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller vi skal assistere med kontrollen af de indberettede indefrosne feriepenge samt korrektionen på e-Indkomst. Hvis vi skal hjælpe med at søge eventuelle feriepenge retur fra feriekonto skal vi autoriseres til virksomhedens virk.dk.

Du skal efterfølgende være opmærksom på disse datoer:

– Primo 2021 Medarbejderne får brev om jeres indberetninger. De skal kontakte jer, hvis de mener, at indberetningerne ikke er rigtige. Derefter er det jeres opgave at rette indberetningerne

– Juli 2021 (og hvert år fremover) I vil få et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler i juli hvert år, hvor I kan læse mere om jeres årlige opkrævning af feriepenge, hvordan I kan beholde feriepenge i virksomheden, og hvordan I giver besked, hvis I fortsat vil beholde feriepengene

– August 2021 (og hvert år fremover) I skal senest den 31. august give Lønmodtagernes Feriemidler besked, hvis I ønsker at beholde de feriepenge, I ikke har fået en opkrævning på i juli (se ovenfor). Hvis ikke I giver besked, får I en opkrævning på alle feriepenge, I har indberettet

– Senest den 1. september Deadline for at betale opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler