Go to Top

Personalegoder 2019

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier.

Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis.

Personalegoder - 5 kategorier

Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier:

  • Beskatning af markedsværdien
  • Beskatning efter standardsatser
  • Skattefri personalepleje
  • Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder
  • Bagatelgrænse for mindre personalegoder.

Et personalegode, der skal beskattes med markedsværdien (typisk arbejdsgiverens udgift), er skattemæssigt uinteressant, da medarbejderen ligeså godt selv kunne have købt godet, hvis lønnen var tilsvarende højere. Dog kan der spares AM-bidrag, når der er tale om personalegoder, hvoraf der ikke skal svares AM-bidrag. Grænsen mellem personalegoder og betaling af private udgifter er flydende. Såfremt arbejdsgiveren betaler medarbejderens private udgifter, hvilket vil sige udgifter, der ikke kan karakteriseres som et personalegode, skal beløbet beskattes som løn.

Personalegoder 2019

Nogle personalegoder værdiansættes til et beløb, der afviger fra arbejdsgiverens udgifter, idet der gælder stanardsatser. Eksempler herpå er telefon, bil og sommerbolig. Skattemæssigt er disse personalegoder interessante, hvis den skattepligtige værdi (standardsatsen) er mindre en markedsværdien.

Nogle goder betegnes skattefri personalepleje, og andre er skattefrie som følge af bagatelgrænser. De tre former for skattefrie goder er omtalt i det følgende.

Skattefri personalepleje

Goder uden væsentlig økonomisk værdi, der ydes på arbejdspladsen som led i almindelig personalepleje, er efter praksis skattefrie, når det er vanskeligt at henføre en bestemt værdi til den enkelte medarbejder. Eksempler herpå er kaffe, te og frugt. Kantineordninger med arbejdsgivertilskud er også omfattet af denne skattefrihed, dog er der fastsat en mindstepris for medarbejderbetaling.

Der gælder ikke nogen fast beløbsgrænse for, hvad der anses for "uden væsentlig økonomisk værdi". Beløbsgrænser udvikler sig i takt med den økonomiske udvikling og opfattelse i samfundet. Skatterådet har godkendt skattefrihed for et sundhedstjek, hvor prisen pr. medarbejder kunne beregnes til 1.500 kr. SKAT havde dog indstillet, at godet var skattepligtigt, da man ikke anså beløbet for uvæsentligt. Denne sag er også problematisk i relation til kravet om, at "det er vanskeligt at henføre et bestemt beløb til den enkelte medarbejder". Der er ikke taget stilling hertil i afgørelsen.

Læs hele vores publikation om personalegoder her.