Go to Top

Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Et lovforslag er blevet fremsat af skatteministeren om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven. Lovforslaget går ud på, at fradraget for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed i indkomståret 2018 skal udgøre 101,5 procent af de afholdte udgifter. Det er herefter meningen, at fradraget skal stige gradvist til 110 procent fra og med indkomståret 2026.

Forsøgs- og forskningsvirksomhed er ifølge bemærkninger til loven den såkaldte anvendte forskning. Det vil sige originale undersøgelser, der retter sig mod at tilegne sig ny videnskabelig eller teknisk viden og forståelse, der primært sigter mod at nå nogle givne mål og resultater, som kan bruges rent praktisk. I bemærkningerne til den oprindelige lov, hvor grundforskning ikke var særskilt nævnt, anføres det nemligt, at fradragsreglerne i princippet ikke omfatter den såkaldte grundforskning.

Grundforskning er originale undersøgelser for at tilegne sig ny viden og forståelse af videnskabelig karakter, uden at undersøgelserne primært retter sig mod at nå nogle givne mål og resultater, der kan bruges rent praktisk.Forsøgs- og forskningsvirksomhed

Fradrag med videre for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Jævnfør ligningslovens §8B, stk. 1 kan selskabers udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, på nær udgifter til efterforskning af råstoffer, trækkes fra i året, hvor udgifterne er afholdt.

Selskabet kan dog vælge at afskrive omkostningerne med lige store årlige beløb i året, hvor omkostningerne er afholdt, og de fire efterfølgende indkomstår.

De samme regler gælder for personer, dog kan afskrivninger eller fradrag først foretages i indkomståret, hvor hvervet er påbegyndt. Det vil i praksis sige, at hvis den skattepligtige har afholdt forsøgs- og forskningsudgifterne, inden erhvervsvirksomheden er kommet i gang, så kan vedkommende som udgangspunkt først fratrække udgifterne i det år, virksomheden er kommet i gang eller alternativt afskrive udgifterne fra og med dette indkomstår.

Jævnfør afskrivningslovens §6, stk. 1, nr. 3 kan anskaffelsessummen for driftsmidler og skibe, der benyttes til forsøgs- og forskningsvirksomhed, på nær skibe og driftsmidler, der benyttes til efterforskning af råstoffer, straksafskrives i anskaffelsesåret.

Læs hele artiklen som blev udgivet den 22. maj 2018