Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Vedvarende underskud

Skat fokuserer i disse år på virksomheder, der har underskud år efter år. Ofte er der tale om hobbyvirksomheder. Vurderes en virksomhed til at være en hobbyvirksomhed, kan det for ejeren få utilsigtede, dyre skattemæssige konsekvenser.

Dette er en overskrift


13. august 2019
Skat/Moms/Afgifter

Vedvarende underskud

SKAT har i disse år særligt fokus på virksomheder, der i flere år har vedvarende underskud. SKAT stiller spørgsmålstegn ved om disse virksomheder reelt drives som selvstændige erhvervsmæssige virksomheder med et økonomisk formål om at opnå overskud og rentabilitet, eller om der er tale om en virksomhed der drives med private interesser for øje – en såkaldt hobbyvirksomhed.

Sondringen heraf kan have utilsigtede skattemæssige konsekvenser, hvis SKAT opfatter din virksomhed som værende en hobby.

Skattemæssige konsekvenser ved vedvarende underskud

I erhvervsmæssige virksomheder kan der fratrækkes et eventuelt underskud i anden personlige indkomst, hvor dette ikke er gældende i en hobbyvirksomhed. Endvidere kan uudnyttede underskud i erhvervsmæssige virksomheder overføres til modregning i ægtefælles indkomst. Underskud kan også fremføres til modregning i overskud i efterfølgende år i samme virksomhed.

Hvis der er tale om en hobbyvirksomhed kan virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen ikke anvendes.

 

Derudover skal der fortsat drives erhvervsmæssig virksomhed for at opretholde opsparet overskud i virksomhedsordningen efter frasalg eller ophør af en virksomhed.

Uanset om hobbyvirksomheden eller den erhvervsmæssige virksomhed opnår et overskud, skal dette dog beskattes. Dette er også gældende selvom hobbyvirksomheden i tidligere indkomstår har givet et underskud, som ikke kunne fratrækkes i det pågældende indkomstår.

Sondringen mellem erhverv og hobby

Om virksomheden er erhvervsmæssig eller har hobbykarakter vil sædvanligt ikke give anledning til tvivl, hvis virksomheden er rentabel. SKAT opfatter rentabilitet, som værende en virksomhed der over en længere periode giver overskud fra virksomhedens primære drift, og som har mulighed for forrentning af egenkapitalen og fremmedkapital samt udbetaling af en rimelig løn til virksomhedsejeren.

I tvivlstilfælde vil SKAT foretage en konkret vurdering ud fra en række relevante forhold.