Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Udlejning af privat bolig


22. juni 2022
Revision

De senere år har udlejningen af private ejendomme til internationale besøgende været på et minimum som følge af covid-19 restriktionerne. Det ser dog ud som om, at lysere tider er på vej, hvilket forhåbentligt medfører et stigende antal besøgende fra udlandet. En stigning, der formentlig vil bidrage positivt til lejeindtægterne fra udlejning af private ejendomme gennem eksempelvis Airbnb, Novasol eller Dancenter.

Når man udlejer en privat ejendom, skal det besluttes, om resultatet heraf skal opgøres efter enten 1) bundfradragsmetoden, eller 2) regnskabsmetoden, hvilke gennemgås nedenfor.

Man skal derudover være opmærksom på reglerne omkring moms ved udlejning – men mere herom senere.

Bundfradragsmetoden

Bundfradragsmetoden er den mest anvendte, da der ved hjælp af denne metode ikke skal laves et egentligt regnskab over udlejningen, som ellers oftest bliver lavet med assistance fra revisor. Bundfradragsmetoden betyder, at der i 2022 først skal betales skat, når lejeindtægterne overstiger 30.300 kr. Såfremt lejeindtægterne overstiger 30.300 kr. i det pågældende indkomstår, skal indtægterne over denne grænse beskattes – dog er det kun 60% af indtægterne, der skal beskattes, da der tages højde for udgifterne i forbindelse med udlejningen.
Indtægterne fra udlejning af privat bolig beskattes som udgangspunkt som kapitalindkomst, og skal oplyses i rubrik 37 på årsopgørelsen. Såfremt udlejningen foregår via en udlejningsplatform eller et udlejningsbureau, bliver indtægter mv. som udgangspunkt indberettet automatisk.

Det ovenstående bundfradrag på 30.300 kr. forudsætter, at de forskellige udlejningsplatforme indberetter til skattestyrelsen. Hvis der ikke benyttes en udlejningsplatform falder bundfradraget i 2022 imidlertid til 11.900 kr.

Regnskabsmetoden

Regnskabsmetoden giver pligt til at udarbejde et regnskab over lejeindtægter og -udgifter til brug for skattestyrelsen. Der gives ved regnskabsmetoden fradrag for de faktiske udgifter til eksempelvis reklame, el, vand og varme. Derudover er der fradrag for grundskylden i de uger, hvor den private bolig er lejet ud. Ejendomsværdiskatten kan fratrækkes forholdsmæssigt på årsopgørelsen efter antal dage med udlejning på årsbasis.

Moms ved udlejning

Som udgangspunkt er udlejning og bortforpagtning af fast ejendom fritaget for moms.
Det er dog værd at bemærke, at såfremt det kun er en del af boligen, der udlejes over kortere tid (vil lejeindtægterne ikke være omfattet af momsfritagelsesreglerne, hvis de overstiger 50.000 kr.
Har man således lejeindtægter over 50.000 kr. fra udlejning af en del af sin bolig, vil hele lejeindtægten være momspligtig. Vi opfordrer derfor til, at man løbende holder øje med sine lejeindtægter, hvis man kun udlejer en del af sin bolig over kortere tid.

Er du i tvivl om, hvilken metode, der er den rigtige for dig, og om du overholder momsreglerne, så hjælper vi gerne med at afklare usikkerheden.