Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Private andelsboligforeninger og deres grundlag

Cirka otte procent af de danske boliger er andelsboliger, hvor der gælder særlige regler for finansiering.


15. januar 2019
Rådgivning

Private andelsboligforeninger og deres grundlag

En privat andelsboligforening er en forening af beboere, der i fællesskab køber, ejer og driver den ejendom, de bor i.

Ved køb af en andel i en privat andelsboligforening bliver man medlem af foreningen og samtidig medejer af andelsboligforeningens ejendom. Den enkelte andelshaver ejer en del af foreningen og har brugsret til en konkret andelsbolig i foreningen.

Brugsretten til andelsboligen betyder, at andelshaveren har et større spillerum ved for eksempel ændringer af boligens indretning, end det er tilfældet i en lejebolig. Eventuelle ændringer skal dog godkendes af foreningens bestyrelse men kan så medregnes ved opgørelsen af værdien ved salg.

Private andelsboligforeninger med tre eller flere beboelseslejligheder er omfattet af ABL. Loven indeholder blandt andet en række ufravigelige bestemmelser om stiftelse, overdragelse og prisfastsættelse af andele.

Retsstillingen i den enkelte andelsboligforening beror i øvrigt på foreningens vedtægter, der blandt andet fastsætter bestemmelser om indskud og hæftelse, boligafgift, bestyrelse og generalforsamling.

Den enkelte andelshavers “husleje” er sammensat af to komponenter; den månedlige boligafgift til foreningen (der dækker ydelser på foreningens lån og de løbende driftsudgifter) og andelshaverens egen ydelsesbetaling på et eventuelt optaget banklån til køb af andelsboligen.

Andelsboligsektoren består af cirka 9000 andelsboligforeinger med omkring 210.000 boliger. Det svarer til knap otte procent af boligmassen. Der er andelsboliger i alle landets kommuner, men boligformen er hyppigst forekommende i København og Frederiksberg kommuner – jævnfør opgørelse fra ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i 2010.

Finansiering af andelsbolig-foreninger

En andelsboligforening kan maksimalt låne 80 procent af ejendommens markedsværdi i et kreditinstitut. I henhold til nye regler fra 1. juli 2018 må der kun indgås aftale om afdragsfrihed for op mod 40 procent af købesummen. I forbindelse med stiftelse af andelsboligforeningen sker restfinansieringen normalt ved indskud fra andelshaverne. Dette indskud svarer til værdien af andelsbeviset på stiftelsestidspunktet.