Nye regler for revisionspligt

Ny lov gælder for små og mellemstore virksomheder med regnskabsår, der starter 15. december 2015 eller senere. Læs her, hvad de nye regler indebærer af muligheder.


26. februar 2016
Revision

Nye regler for revisionspligt

Folketinget vedtog i december 2012 et lovforslag, som bevirkede, at rigtig mange små og mellemstore selskaber ikke længere havde revisionspligt. Med den nye årsregnskabslov er der sket væsentlige ændringer i reglerne, hvorfor vi kort vil opsummere de nugældende regler fra og med regnskaber for kalenderåret 2016.

Grænserne for fravalg af revision er nu:

  • Omsætning på 8 mio. kr. (OBS, nye regler for opgørelse).
  • Balancesum på 4 mio. kr. (OBS, nye regler for opgørelse).
  • Gennemsnitlig antal fuldtidsansatte på 12.

Det er alene efter to på hinanden følgende år, hvor selskabet er under grænserne, at revisionen kan fravælges, eller såfremt selskabet er nystiftet og ikke forventes at overstige grænserne i de første regnskabsår.

Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision.

Omsætning og balancesum

Beløbsgrænserne er uændret i forhold til tidligere, men fremover er der sket ændring i principperne for opgørelse af omsætningen generelt for alle selskaber og ved opgørelse af balancesummen for holdingselskaber.

Omsætning

Tidligere var det alene den indtægtsførte omsætning, som skulle lægges til grund for vurderingen af revisionspligten, men nu skal finansielle indtægter ved investeringsvirksomhed ligeledes tillægges, såfremt denne er større end selskabets indtægtsførte omsætning. Finansielle indtægter kan f.eks. bestå af værdireguleringer af værdipapirer, kapitalandele og investeringsejendomme.

Ændringen for særligt betydning for investeringsselskaber med investeringsejendomme, der måles til dagsværdi, samt holdingselskaber, som løbende værdiregulerer investeringer i kapitalandele og børsnoterede værdipapirer.

Balancesum

Ved vurdering af holdingselskabers balancesum var der tidligere ingen eliminering af f.eks. mellemregninger mellem koncernselskaber, mens udligning af værdierne af dattervirksomheder var tilladt. Balancesummen, nettoomsætning og antal ansatte for associerede virksomheder (det vil sige ejerandel på max 20 procent) skulle medregnes med 100 procent.

Fremover er der to muligheder:

  1. Fuld eliminering af alle poster, dog fortsat 100 procent medregning af associerede virksomheder.
  2. Ingen eliminering – heller ikke af kapitalandele, men med en forhøjelse af beløbsgrænserne med 20 procent.