Nye krav til transfer pricing-dokumentation

Der blev i december 2020 vedtaget et lovforslag (L28), som har medført nye regler omkring transfer pricing-dokumentation med virkning for indkomstår, der starter 1. januar 2021 eller senere. Der vil i denne artikel blive redegjort for, hvad transfer pricing-dokumentation er, hvem det vedrører, samt ændringerne vedtaget i L28.


9. februar 2021
Revision

Hvad er transfer pricing og transfer pricing dokumentation?

Transfer pricing handler om at prisfastsætte såkaldte kontrollerede transaktioner. Kontrollerede transaktioner opstår, når der overdrages varer, serviceydelser mv., mellem personer og selskaber eller mellem selskaber, der har en fælles tilknytning. For at undgå at varer eller serviceydelser mv. overdrages mellem hhv. selskaber eller selskaber og personer, til for høje eller lave værdier, er der indført kontrol heraf gennem transfer pricing dokumentation. Der findes i TP-dokumentationsbekendtgørelsen oplistede krav til, hvad en transfer pricing dokumentation skal indeholde.

Hvem skal lave transfer pricing dokumentation?

Pligten til at udarbejde transfer pricing dokumentation gælder for følgende:

  • Skattepligtige personer (hovedaktionærer), der udøver bestemmende indflydelse over en juridisk person (et selskab eller en anden skattepligtig enhed)
  • Skattepligtige selskaber, der udøver bestemmende indflydelse over andre selskaber
  • Skattepligtige selskaber, hvorover fysiske eller juridiske personer udøver bestemmende indflydelse
  • Skattepligtige med fast driftssted i udlandet
  • Skattepligtige udenlandske fysiske eller juridiske personer med fast driftssted i Danmark

Dog ikke for mindre virksomheder, der er defineret som følger:

Virksomheder med færre end 250 ansatte, og enten

  • En årlig omsætning på mindre end 250 mio. kr., eller
  • En årlig samlet balance på mindre end 125 mio. kr.

Ved opgørelsen af antallet af ansatte, årlig omsætning eller samlet balance, er det som udgangspunkt den skattepligtiges egne tal, der skal bruges. Hvis et selskab er koncernforbundet med øvrige selskaber, så skal der laves en opgørelse på koncern niveau, hvor interne transaktioner og mellemværender elimineres. Hvorvidt et selskab har en koncernforbindelse, skal gøres op ved regnskabsårets udløb.

En koncernforbindelse er til stede, hvis samme aktionærkreds, direkte eller indirekte, ejer mere end 50 % af aktiekapitalen, eller råder over mere end 50 % af stemmerne. Ved opgørelsen skal medregnes hele koncernen, uagtet at nogle selskaber i koncernen ligger uden for de Danske grænser, eller hvis det danske selskab er et mindre selskab i en stor udenlandsk koncern.

Hvis kravet om mindre end 250 ansatte er opfyldt, kan der frit vælges mellem én af de to øvrige grænser fra år til år.

For fremtiden skal transfer pricing dokumentation indsendes årligt

Den nuværende regulering på området medfører blandt andet, at dokumentationen skal udarbejdes løbende, og senest foreligge seks måneder efter regnskabsårets afslutning. Dokumentationen skal herefter, på skattemyndighedernes anmodning, kunne indsendes med en frist på 60 dage. Som vedtaget i L28, så er det for indkomstår startende 1. januar 2021 eller senere, et krav at dokumentationen indsendes årligt. Fristen for indsendelsen er 8 måneder efter regnskabsårets udløb. Herigennem tvinges alle, hvor det måtte være relevant, til at lave transfer pricing dokumentation årligt, og der er altså ikke nogen, der kan afvente skattemyndighedernes anmodning.

Skattestyrelsens har mulighed for at foretage skønsmæssige ansættelser

Som led i den årlig indsendelse, så har skattemyndighederne i L28 fået mulighed for at foretage skønsmæssige værdiansættelser, hvis ikke den indsendte dokumentationer er rettidig. Det har ingen indflydelse hvor meget supplerende materiale der eftersendes. Samme beføjelser er gældende, hvis dokumentationen er mangelfuld.

Foruden den skønsmæssige ansættelse, så er der fortsat mulighed for at sanktionere med bøde. Altså er der både mulighed for at få ændret den skattepligtige indkomst samt blive sanktioneret med bøde, hvorfor det er et område, der bør tildeles opmærksomhed.

Er du i tvivl om hvorvidt din dokumentation er tilstrækkelig eller ønsker du sparring i udformningen af transfer pricing dokumentation, så opfordrer vi dig til at kontakte din revisor.