Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Medarbejderaktier

En medarbejderaktieordning kan være attraktiv for både selskabet og for medarbejderen. Det kan nemlig være en effektiv måde at tiltrække, motivere og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

Hvad er medarbejderaktier ?


14. august 2018
Skat/Moms/Afgifter

Medarbejderaktier

Medarbejderaktier er en samlet ordning, hvor arbejdsgiveren enten forærer aktier til medarbejderne eller sælger aktier til medarbejderne til en favørkurs (sælger til en lavere pris end den reelle værdi). Prisen skal være mindst den pålydende værdi af aktien – altså den værdi, som fremgår af selskabets vedtægter.

Hvis den ansatte har fået medarbejderaktierne foræret, løber medarbejderen ikke nogen økonomisk risiko ved denne form for aflønning. Medarbejderen har ingen udgifter ved ejerskabet, men beskattes af en eventuel fortjeneste.

Hvis medarbejderen har købt medarbejderaktier til en favørkurs, løber medarbejderen den risiko, at kursværdien på salgstidspunktet er lavere end den pris, medarbejderen selv har betalt. Forskellen mellem den pris, medarbejderen har betalt for medarbejderaktierne, og den salgspris, medarbejderen kan opnå, vil så være et tab for medarbejderen.

Hvad er en aktieoption?

Aktieoptioner er en ret, men ikke en pligt (option = mulighed) til at købe eksisterende aktier i arbejdsgiverens selskab på et eller flere senere tidspunkter til en på forhånd fastsat kurs. Medarbejderen bestemmer selv, om man senere vil købe aktier. En aktieoption kaldes også en aktiekøberet.

Hvis medarbejderen har aktieoptioner, skal medarbejderen først betale for aktierne, når optionerne udnyttes – altså når aktierne købes i overensstemmelse med indholdet af optionern.

Lempelse af skattereglerne

Selskaber har med virkning fra 1. januar 2018 fået bedre muligheder for at tildele deres ansatte medarbejderaktier og aktieoptioner. Tidligere kunne selskaber aflønne de ansatte med aktier inden for en ramme på 10 procent af medarbejderens årsløn i det år, hvor aktielønnen blev givet. Denne grænse er nu udvidet til 20 procent, hvis tilbuddet om aktieløn gives til mindst 80 procent af de ansatte i selskabet.

Selskaberne har fortsat mulighed for at tilbyde en enkelt nøglemedarbejder en differentieret ordning, men så må aktieaflønningen ikke overstige 10 procent af den pågældendes årsløn, hvis den skal omfattes af den gunstige beskatning.