Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Låneomlægning


23. maj 2022
Revision

Overvejer du også at lægge lån om? Eller har du allerede gjort det?

Vi oplever i tiden et stigende renteniveau, hvorfor det for mange er aktuelt at overveje at lægge deres realkreditlån om. Ved at omlægge sit realkreditlån kan man i nogle tilfælde reducere restgælden mod at betale en højere løbende rente.

Ved at reducere restgælden opnår man en realiseret kursgevinst på den indfriede gæld – denne skal beskattes efter kursgevinstlovens regler.

Der er dog forskel på, om det er et selskab eller en person, der omlægger et realkreditlån.

Selskaber

Når et selskab omlægger et realkreditlån skelnes der ikke mellem, hvorvidt der er tale om et obligations- eller kontantlån. Alle kursgevinster på gæld til realkreditinstitutter beskattes, men der er fradrag for kurstab i forbindelse med låneomlægningen.

Personer

Modsat selskaber, så skelnes der mellem obligations- og kontantlån, når det er personer, der omlægger et realkreditlån.

Som udgangspunkt beskattes personer ikke af kursgevinster på gæld, dog med få undtagelser ved visse overkurslån, hvor der sker beskatning ved låneoptagelsen, og for visse ”trappelån”, hvor den pålydende rente varierer i adskilte perioder. Det går vi dog ikke mere i dybden med her.

Obligationslån

Hvis man som person opnår en kursgevinst ved indfrielse af et almindeligt realkreditlån ydet som obligationslån, så er kursgevinsten skattefri.

Vær dog opmærksom på obligationslån i udenlandsk valuta, da kursgevinst/-tab i sådanne sammenhænge skal medregnes i indkomsten, når det sammen med øvrige kursgevinster/-tab ligger over bagatelgrænsen på 2.000 DKK.

Ved obligationslån opgøres kursgevinsten eller -tabet som forskellen mellem obligationskursen ved lånoptagelsen og obligationskursen ved indfrielsen. Omkostninger både i forbindelse med lånoptagelsen og indfrielsen af gælden fradrages i gevinsten. Dette gælder dog kun omkostninger

Kontantlån

Opnår man til gengæld en kursgevinst på et kontantlån, er det som udgangspunkt skattepligtigt, hvis lånet indfries uden, at det sker i forbindelse med et køb eller salg af en ejendom, og der er ikke fradrag for kurstab.

Der er dog mulighed for at opnå en skattefri kursgevinst på kontantlån, når lånet indfries i forbindelse med et køb eller salg af en ejendom – dette i perioden fra seks måneder før til seks måneder efter, at man har underskrevet købsaftalen.

Man kan ligeledes opnå en skattefri kursgevinst på kontantlån, når lånet indfries ved ejerskifte mellem ægtefæller i forbindelse med skilsmisse, separation eller dødsfald, eller ved indfrielse ved ejerskifte mellem samlevere i forbindelse med dødsfald, eller hvis lånet kræves indfriet af en kreditor.

Kursgevinsten bliver således skattepligtig for låntager, hvis omlægningen af kontantlånet udelukkende foretages, fordi det ændrede renteniveau gør det attraktivt at omlægge lånet.

Ved kontantlån er der ingen undtagelser i forbindelse med kursgevinst/-tab på gæld i udenlandsk valuta.

Når man skal opgøre kursgevinsten/-tabet på et kontantlån skal man vide, at der principielt er to typer af restgæld:

  • Lånerestgælden, som er gælden, der skal betales tilbage, og
  • Obligationsrestgælden.

Ved førtidig indfrielse af gælden er det kursværdien af obligationsrestgælden, der skal betales.

Kursgevinsten/-tabet beregnes således som forskellen mellem lånerestgælden og kursværdien af obligationsrestgælden på tidspunktet for indfrielse.

Også her er alle omkostninger til bank/kreditforening i forbindelse med optagelse og indfrielse fradragsberettigede.

Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte jeres daglige revisor.