Får du kautionspræmie fra dit selskab?

En ofte overset mulighed, foruden de almindelige muligheder for løn og udbytte fra hovedaktionærselskaber, er udbetaling af kautionspræmie. En hovedaktionær, der kautionerer for for eksempel selskabets kassekredit, kan få udbetalt en kautionspræmie som betaling for den stillede kaution.


13. februar 2018
Rådgivning

Får du kautionspræmie fra dit selskab?

I forbindelse med oprettelse af kreditter for selskaber er det ofte sådan, at kreditgiver kræver, at hovedaktionæren kautionerer for lånet. Herefter opstår spørgsmålet om, hvorvidt hovedaktionæren skal have betaling for den risiko, som han påtager sig som følge af kautionen.

Efter skattelovgivningen er det et krav, at handelsmæssige og økonomiske transaktioner mellem parter, hvor den ene part har bestemmende indflydelse på den anden part, skal ske efter armslængdeprincippet. Det vil sige på markedsmæssige vilkår, som havde parterne været to eksterne interessenter.

Dette er eksempelvis tilfældet, hvis en selvstændig driver sin virksomhed i selskabsform, hvor selskabet ejes fuldt ud af den selvstændige.

Kaution for eget selskab betragtes som en sådan transaktion, hvorefter der skattemæssigt ofte vil være krav om, at der skal beregnes en kautionspræmie. Denne præmie skal fastsættespå markedsmæssige vilkår ud fra en konkret vurdering fra gang til gang.

Landsskatteretten har i en afgørelse fra 2005 fastsat kautionspræmien til 1,5% af sikkerhedsstillelsesbeløbet. Præmien er fradragsberettiget hos selskabet og skal beskattes som kapitalindkomst hos hovedaktionæren.

Beskatningen finder sted hos hovedaktionæren i takt med, at der erhverves ret til beløbet. Dette er eksempelvis tilfældet, hvis beløbet posteres på en mellemregningskonto eller løbende er aftalt til at forfalde til betaling til hovedaktionæren.

Risikopræmien af kautionen skal ses i lyset af kautionens aktualitet, relevans og ud fra en risikobetragtning på “engagementet”, da hovedaktionæren, som er kautionist, påtager sig en risiko og derfor skal have betaling herfor.

Der bør altid udarbejdes skriftlige aftaler om alle forhold, der aftales mellem hovedaktionærer og deres selskaber. Dette gælder også vedrørende betaling af kautionspræmie mellem selskab og hovedaktionær.

Kautionspræmie er en fordel

Det, at der skal betales en kautionspræmie, er ofte ikke nogen ulempe for hovedaktionæren, idet der som tidligere nævnt sker beskatning som kapitalindkomst.